Trendia s.r.o.

Ochrana údajov a GDPR

Šijeme pre vás od
2017

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalejlen „zásady“) opisujú, ako zhromažďujeme, používame a inak nakladáme s osobnými údajmi zozbieranými prostredníctvom webového rozhrania www.oblecsvujtym.cz (ďalejlen „webové rozhranie„).

Správca údajov:

Trendia s.r.o., so sídlom Hybešova 2447/53a, 678 01, Blansko

IČ DPH: 174 53 895 | DIČ: CZ17453895 (Sme platcami DPH)
ID poštovej schránky: zers45a

zapísaný: v živnostenskom registri vedenom Mestským úradom Blansko

Adresa pre doručovanie: Hybešova 2447/53a, 678 01, Blansko

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:

Adresa pre doručovanie: Hybešova 2447/53a, 678 01, Blansko

Telefónne číslo: 728 565 677

Kontaktný e-mail: info@trendia.cz

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pozorne si prečítajte tieto zásady, pretože obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorou sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie„Zákon č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákon č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  1. Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobné údaje zahŕňajú okrem iného:

 • identifikačné údaje, ako napríklad. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do používateľského účtu;

 • kontaktné údaje, ako napríklad. adresa bydliska (alebo adresa na doručovanie), telefónne číslo, e-mailová adresa;

 • ďalšie údaje, ako napríklad. informácie získané prostredníctvom súborov cookie, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu a ďalšie podobné informácie.

 

 1. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vypĺňaní objednávky (alebo v rámci kontaktného formulára) alebo pri vytváraní používateľského účtu. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám vašich osobných údajov, informujte nás o tom.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania sa môžu niektoré osobné údaje zhromažďovať a ukladať aj prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v článku 5 týchto zásad.

  1. Na akom základe a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané počas dopytu (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávky tovaru môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na základe a na účely uzavretia a plnenia zmluvy, t. j. na účely dodania tovaru. Okrem toho môžeme tieto údaje spracúvať na základe a na účely plnenia našich zákonných povinností (najmä registračných povinností, archivácie daňových dokladov atď.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.

 • Osobné údaje zadané pri zriadení používateľského účtu môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na účely plnenia zmluvy a výlučne na účely umožnenia prístupu, správy a riadenia používateľského účtu.

 • Na základe nášho oprávneného záujmu sme oprávnení používať vašu e-mailovú adresu bez vášho výslovného súhlasu na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktorý ste si u nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť (vrátane objednávania tovaru).

 • Ak nám udelíte súhlas potvrdením vo webovom rozhraní, môžeme spracúvať vaše osobné údaje zadané vo webovom rozhraní, najmä keď vyplníte objednávku alebo si vytvoríte používateľský účet, na účely zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu alebo na iné účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak máte menej ako 15 rokov, musí vám dať súhlas váš zákonný zástupca. V prípade pochybností môžeme požiadať o potvrdenie vášho veku.

 • Ak prostredníctvom súborov cookie spracúvame tieto osobné údaje na základe vášho súhlasu (ktorý udelíte príslušným nastavením prehliadača) alebo na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy (to sa týka najmä súborov cookie prvej strany), najmä na účely implementácia podpory používateľov, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov. a marketing.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na iný účel, než na ktorý boli zhromaždené, len s vaším súhlasom.

  1. Ako dlho budeme údaje používať?

Osobné údaje zadané v súvislosti s dopytovaním a objednávaním tovaru alebo v súvislosti s registráciou používame len na čas nevyhnutný na plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností. na ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov alebo ak použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, údaje sa použijú počas trvania webového rozhrania, na ktorom vám budeme ponúkať tovar podobný tomu, ktorý vám bol prípadne poskytnutý. na obdobie uvedené v súhlase.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

  1. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (t. j. bez akéhokoľvek iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

 • zavolaním na naše kontaktné číslo;

 • písomne vo forme listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;

 • v prípade obchodných oznámení spôsobom uvedeným v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenia (kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo iným spôsobom).

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného do odvolania súhlasu so spracúvaním.

  1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo sa nás opýtať, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak spracúvame vaše údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom, najmä k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;

 • kategórie spracúvaných osobných údajov;

 • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú;

 • obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady na vyhotovenie a doručenie týchto ďalších kópií.

  1. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o ich okamžitú opravu, t. j. oprava nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

  1. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

  1. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

 • ste odvolali svoj súhlas so spracovaním;

 • ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov;

 • osobné údaje boli spracované nezákonne.

Ak neexistujú právne dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

  1. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:

 • popierate správnosť svojich osobných údajov;

 • spracúvanie je nezákonné a namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracúvania osobných údajov;

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • namietať proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje len uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, obmedzenie trvá po dobu potrebnú na určenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzí z dôvodu popretia presnosti údajov, obmedzenie trvá po dobu overovania presnosti údajov.

  1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na ich prenos k inému správcovi údajov.

  1. Ako môžete uplatniť svoje práva?

Svoje práva týkajúce sa osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a opatrenia vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Urobíme všetko pre ochranu vašich osobných údajov. Ak však nie ste so spracovaním spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý dohliada na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Najmä ak sa vaše bydlisko, miesto zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte EÚ, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán v tomto členskom štáte.

 

 1. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo iných povinností môžeme vaše osobné údaje preniesť aj iným stranám, napr. dopravcovia, poskytovatelia cloudových úložísk, správcovia e-mailových kampaní, externí účtovníci alebo iné osoby zapojené do plnenia zmluvy alebo našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Taktiež vám povieme, kto konkrétne spracúva vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti.

Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do krajín mimo Európskej únie, pokiaľ to nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami o takomto prenose stanovenými v nariadení.

  1. Ako spracúvame osobné údaje?

Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

 

Táto politika je platná a účinná od

7. 11. 2022

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share